วาระประชุมประจำเดือน(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)


วาระการประชุมเดือนมีนาคม 2562

โพสต์5 มี.ค. 2562 22:54โดยนางนิตยา ยศปัญญา   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2562 23:17 ]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"บริหารเยี่ยม เปี่ยมไมตรี วจีไพเราะ"

        วาระการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
        1. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 "SEASON 2"
        2. โครงการขับเคลื่อนการศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21 "เปิดโลกกว้างทางการศึกษา"

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562

โพสต์15 ม.ค. 2562 18:35โดยนางนิตยา ยศปัญญา   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2562 18:51 ]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"บริการเยี่ยม เปี่ยมไมตรี  วจีไพเราะ"


            วาระการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
            1. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหาร
                 และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                 ประถมศึกษาเลย เขต 1 "SEASON 2"

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561

โพสต์11 พ.ย. 2561 19:28โดยนางนิตยา ยศปัญญา   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2561 23:09 ]


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"บริการเยี่ยม  เปี่ยมไมตรี  วจีไพเราะ

        วาระการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
        1.โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
           ในสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต ๑  season ๒” 
        2.การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
           ประจำปีการศึกษา 2561

วาระประชุมเดือนพฤศจิกายน 2561

โพสต์15 ต.ค. 2561 23:40โดยนางนิตยา ยศปัญญา   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 18:34 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"บริการเยี่ยม  เปี่ยมไมตรี  วจีไพเราะ"


วาระการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลาการทางการศึกษา
    ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 "Season 2"
2. การติดป้ายประชาสัมพันธ์เปิดสนามกีฬาโรงเรียนให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
3. การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนา
    ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
    ประจำปี พ.ศ.2562
4. มอบเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
5. การทำแผนคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
6. การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
7. แผนงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาสายอาชีพ
    ประจำปีงบประมาณ 2562

วาระประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยนางนิตยา ยศปัญญา   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 01:00 ]


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"บริการเยี่ยม  เปี่ยมไมตรี  วจีไพเราะ"


                1. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
                    ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 "season 2"

                2. ผลการคัดกรองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

                3. แจ้งการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯ โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด ปี 2561
       


1-5 of 5