วาระประชุมเดือนพฤศจิกายน 2561

โพสต์15 ต.ค. 2561 23:40โดยนางนิตยา ยศปัญญา   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 18:34 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"บริการเยี่ยม  เปี่ยมไมตรี  วจีไพเราะ"


วาระการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลาการทางการศึกษา
    ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 "Season 2"
2. การติดป้ายประชาสัมพันธ์เปิดสนามกีฬาโรงเรียนให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
3. การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนา
    ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
    ประจำปี พ.ศ.2562
4. มอบเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
5. การทำแผนคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
6. การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
7. แผนงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาสายอาชีพ
    ประจำปีงบประมาณ 2562

ĉ
นางนิตยา ยศปัญญา,
8 พ.ย. 2561 20:58
Comments