บุคลากร : Personel


 
นายอนุกูล  ศรีสมบัติ
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑
นางสุชาดา กองสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                                             
                  นางเกื้อกูล อาจแก้ว                     นางพณาลักษณ์  คำไล้                      นางมัลลิกา  ภักดีมี
             นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ          นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ            นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
             
                                          
       
                 นางบุญจันทร์  ลือกลาง                 นางประไพวรรณ  ออมกลิ่น                 นางนุชรินทร์  อันทะระ
             นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ            นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ            นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
        
                                    
                นางรุ่งอารุณ  เพิ่มพิบูลย์                       นางนิตยา   ยศปัญญา               นางสาวปรมาภรณ์  สาระภักดี
            นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ               เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน              นักจิตวิทยา โรงเรียนฯ   
                    
                                                                  
                                                                         นายอนุชิต   บาตะศรี
                                                                     เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดเลยComments