ข่าวจาก-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตัวอย่างแบบส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

โพสต์27 มิ.ย. 2562 00:36โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

เอกสารประกอบการพิจารณาส่งต่อนักเรียนฯ

                    ๑. บันทึกข้อความ สำหรับนักเรียน และสำหรับผู้ปกครอง    อย่างละ ๒  ฉบับ

                    ๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.๑) , สูติบัตร (ถ้ามี) , บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  ๒  ชุด  

                    ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของบิดา และหรือมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน    ชุด 

                    ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ชุด  (กรณีเป็นผู้ปกครองแทนบิดาและหรือมารดา)

 

 

การดำเนินงานสภานักเรียน

โพสต์19 มิ.ย. 2562 23:21โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

*คู่มือสภานักเรียน
*คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
*คู่มือจัดกิจกรรมสภานักเรียน

ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.

โพสต์3 เม.ย. 2562 23:44โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562

โพสต์3 เม.ย. 2562 20:37โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

1. คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562

คู่มือโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โพสต์3 ธ.ค. 2561 01:52โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

สามารถดาวน์โหลด "คู่มือโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/19AYy99QwQFgIOW3qTWtDQhlNQ231XHSf/view

คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Z(H)ero Waste : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์

โพสต์3 ธ.ค. 2561 01:29โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2561 01:33 ]

สามารถดาวโหลดคู่มือตามเว็ปไซต์กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม

http://www.deqp.go.th/service-portal/environmental-media-system/electronics-detail/?id=30170

คู่มือ : แนวทางการเสริมทักษะ

โพสต์10 ต.ค. 2561 20:35โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน

โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์20 ส.ค. 2561 21:41โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2561 17:01 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาโปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2547 - 2549
พัฒนาโดย : ภาควิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้เพื่อให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้นำไปใช้ในการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก

จากข้อมูลในโปรแกรม ได้ดำเนินการบันทึกไฟล์ PDF แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 - 2549
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 1 เพื่อให้บริการประชาชนตามข้อมูลข้างต้น เรียบร้อยแล้ว

สภาพปัญหา : การให้บริการดังกล่าวผู้รับบริการต้องมาติดต่อขอรับเอกสาร ณ ที่ตั้ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ถนนเลย - เชียงคาน ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
แนวคิด : น่าจะเอาไปวางไว้ในระบบอินเทอร์เน็ต เท่านี้ผู้รับบริการทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง
การดำเนินงาน
 1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมรวมข้อมูล/แบบรายงาน และแปลงไฟล์เพื่อนำเผยแพร่
  • รบ.2 ต.
  • ปพ.3-3
  • ปพ.3-4
  • อื่นๆ
 2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเผยแพร่ทางเว็บไซต์
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เคยพัฒนาไว้เมื่อนานมาแล้ว (e-PP ย่อมาจาก ปพ.) ลองเอากลับมาออกแบบและพัฒนาใหม่

ใบ ปพ. 1-9 มีความสำคัญอย่างไร?

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript)

เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เรียนในแต่ละระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาภาคบังคับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสำเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครทำงาน หรือดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา : ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร)

เป็นเอกสารที่สถานบันการศึกษาออกให้กับผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อนำใช้เป็นหลักฐานในการแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตนเองที่ได้เรียนจบมานั่นเอง

3. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา : ปพ.3

เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองว่าได้เรียนจบในหลักสูตรจริง ต่อเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ

4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ปพ.4

เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สถานศึกษากำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหา หรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ที่ใช้แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาต้องจัดทำเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุกๆ คน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำงาน

5. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน : ปพ.5

เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน

6. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6

เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้เรียน

7. ใบรับรองผลการศึกษา : ปพ.7

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว

8. ระเบียนสะสม : ปพ.8

เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่างๆ ของผู้เรียน ทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุกๆ ด้าน

9 สมุดบันทึกผลการเรียน : ปพ.9

เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกรายการรายวิชาต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละชั้นปี ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา และสถานศึกษาออกให้ผู้เรียนสำหรับใช้ศึกษาและนำไปแสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา กรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษาข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่

ข้อมูล : rongsongkot.comregistrar.byu.eduwww.admission.mfu.ac.th , https://campus.campus-star.com/variety/48576.html

คู่มือการใช้งานระบบ Thai School Lunch

โพสต์8 มิ.ย. 2561 00:19โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

คู่มือการใช้งานระบบ Thai School Lunch

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โพสต์3 พ.ค. 2561 23:30โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2561 00:47 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียน เช่น ให้ความรู้หน้าเสาธงสัปดาห์ละครั้ง จัดบอร์ดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ตามสมควร ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561

1-10 of 19