ข่าวจาก-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี

โพสต์4 มี.ค. 2563 19:09โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

    แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580)

14 ข้อผิดพลาดว่าด้วยการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.)

โพสต์19 ธ.ค. 2562 22:41โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 22:43 ]

14 ข้อผิดพลาดว่าด้วยการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.)

คู่มือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

โพสต์11 ธ.ค. 2562 18:57โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

คู่มือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย)

โพสต์25 พ.ย. 2562 23:23โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2562 23:23 ]

เอกสารเพิ่มเติม..... 
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

แนวปฏิบัติการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

โพสต์20 พ.ย. 2562 22:07โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1


คู่มือ การปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน

โพสต์11 พ.ย. 2562 23:02โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

คู่มือ การปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เลย 1

แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน

โพสต์11 พ.ย. 2562 22:57โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2562 23:03 ]

แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างแบบส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

โพสต์27 มิ.ย. 2562 00:36โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

เอกสารประกอบการพิจารณาส่งต่อนักเรียนฯ

                    ๑. บันทึกข้อความ สำหรับนักเรียน และสำหรับผู้ปกครอง    อย่างละ ๒  ฉบับ

                    ๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.๑) , สูติบัตร (ถ้ามี) , บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  ๒  ชุด  

                    ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของบิดา และหรือมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน    ชุด 

                    ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ชุด  (กรณีเป็นผู้ปกครองแทนบิดาและหรือมารดา)

 

 

การดำเนินงานสภานักเรียน

โพสต์19 มิ.ย. 2562 23:21โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

*คู่มือสภานักเรียน
*คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
*คู่มือจัดกิจกรรมสภานักเรียน

ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.

โพสต์3 เม.ย. 2562 23:44โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2562 22:39 ]

ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.

1-10 of 26