ข่าวจาก-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบ Thai School Lunch

โพสต์8 มิ.ย. 2561 00:19โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

คู่มือการใช้งานระบบ Thai School Lunch

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โพสต์3 พ.ค. 2561 23:30โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2561 00:47 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียน เช่น ให้ความรู้หน้าเสาธงสัปดาห์ละครั้ง จัดบอร์ดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ตามสมควร ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561

โพสต์2 พ.ค. 2561 00:22โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2561 00:23 ]

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561

ฉก.ชน.สพฐ.

โพสต์19 เม.ย. 2561 22:32โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

http://www.spcweb.obec.go.th

การดำเนินการจัดสอบเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ. ออนไลน์ที่เว็บไซต์
http://www.spcweb.obec.go.th/spconline/

VTR สภานักเรียนไทย 2561

โพสต์7 ก.พ. 2561 01:47โดยนายจักรกริช อาจแก้ว


โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังการทุกวันพุธ

โพสต์11 ก.ค. 2560 19:35โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 19:35 ]

    ขอเชิญชวนให้โรงเรียนดำเนินการตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังการทุกวันพุธ

เกื้อกูล  อาจแก้ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.เลย 1 ข่าว/ข้อมูล
จักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.เลย 1 ข่าว/ข้อมูล

วีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560

โพสต์9 พ.ค. 2560 00:48โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2560 00:57 ]

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำวีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่กิจกรรมสภานักเรียนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสภานักเรียนให้ต่อเนื่องและยั่งยืน


Untitled

โพสต์26 มี.ค. 2560 01:03โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 21:09 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 ]นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์30 ม.ค. 2560 00:06โดยนางภคมน หิรัญมณีมาศ

ภคมน หิรัญมณีมาศ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย.1  ข่าว/เอกสาร

1-10 of 11