ตัวอย่างแบบส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

โพสต์27 มิ.ย. 2562 00:36โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

เอกสารประกอบการพิจารณาส่งต่อนักเรียนฯ

                    ๑. บันทึกข้อความ สำหรับนักเรียน และสำหรับผู้ปกครอง    อย่างละ ๒  ฉบับ

                    ๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.๑) , สูติบัตร (ถ้ามี) , บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  ๒  ชุด  

                    ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของบิดา และหรือมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน    ชุด 

                    ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ชุด  (กรณีเป็นผู้ปกครองแทนบิดาและหรือมารดา)

 

 

ĉ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
27 มิ.ย. 2562 00:36
Comments