กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน และปฏิบัติธรรมทุกวันพฤหัสบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์18 มิ.ย. 2562 21:54โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 23:58 ]
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน ในเวลา  08.30 น. สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ยืนสงบนิ่ง กล่าวค่านิยม 13 ประการ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่  และผู้บริหารชี้แจงแนวปฏิบัติงาน                        ที่ควรทราบในแต่ละวัน หรือระเบียบใหม่ ๆ ที่บุคลากรควรทราบและถือปฏิบัติ หรือนัดหมายกิจกรรม                     ที่จะต้องดำเนินร่วมกันในแต่ละวัน และทุกวันพฤหัสบดีได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เวลา 08.00 น. บุคลากรในสังกัดทุกคนแต่งกายด้วยชุดขาวหรือเสื้อสีขาว ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่นเมตตา เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดมีจิตสาธารณะ และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

Comments