กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 มี.ค. 2563 19:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แผนยุทธศาสตร์ การแนะแนว.pdf กับ แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี
4 มี.ค. 2563 19:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี
27 ก.พ. 2563 23:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 326051.jpg กับ Home
19 ธ.ค. 2562 22:43 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 ธ.ค. 2562 22:43 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข 14 ข้อผิดพลาดว่าด้วยการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.)
19 ธ.ค. 2562 22:42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ 14ข้อผิดพลาดว่าด้วยการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา.docx กับ Untitled Post
19 ธ.ค. 2562 22:42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง Untitled Post
11 ธ.ค. 2562 18:58 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ.pdf กับ คู่มือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
11 ธ.ค. 2562 18:58 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง คู่มือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
25 พ.ย. 2562 23:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย)
25 พ.ย. 2562 23:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ โครงการเพิ่มทักษะให้กับนักเรียน (แนะแนวอาชีพ).pdf กับ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย)
25 พ.ย. 2562 23:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย)
20 พ.ย. 2562 22:39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แผ่นพับ ปพ แก้ไขล่าสุดPDF.pdf กับ ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
20 พ.ย. 2562 22:39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ แผ่นพับ ปพ แก้ไขล่าสุด PDF.pdf จาก ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
20 พ.ย. 2562 22:08 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข Home
20 พ.ย. 2562 22:07 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แผ่นพับการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา pdf.pdf กับ แนวปฏิบัติการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
20 พ.ย. 2562 22:07 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง แนวปฏิบัติการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
20 พ.ย. 2562 22:02 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แผ่นพับ ปพ แก้ไขล่าสุด PDF.pdf กับ ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
20 พ.ย. 2562 22:02 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ สั่งซื้อแบบ ปพ..pdf จาก ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
20 พ.ย. 2562 22:00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562.PDF กับ ระเบียบ/กฎหมาย
12 พ.ย. 2562 00:50 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
12 พ.ย. 2562 00:49 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข To-DOs : กำกับ ติดตาม
11 พ.ย. 2562 23:39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
11 พ.ย. 2562 23:38 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
11 พ.ย. 2562 23:16 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แบบ พฐ.01-25 (แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน).pdf กับ Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า