กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 ส.ค. 2561 17:01 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 ส.ค. 2561 17:00 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 ส.ค. 2561 04:52 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 ส.ค. 2561 04:48 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 ส.ค. 2561 04:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก
20 ส.ค. 2561 21:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2018-08-21_9-07-15.png กับ โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ส.ค. 2561 21:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2018-08-21_9-06-40.png กับ โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ส.ค. 2561 21:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2018-08-21_11-40-57.png กับ โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ส.ค. 2561 21:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2018-08-21_11-06-17.png กับ โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ส.ค. 2561 21:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ก.ค. 2561 23:09 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
12 ก.ค. 2561 23:09 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
8 มิ.ย. 2561 00:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ThaiSchoolLunch-07.pdf กับ คู่มือการใช้งานระบบ Thai School Lunch
8 มิ.ย. 2561 00:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง คู่มือการใช้งานระบบ Thai School Lunch
5 มิ.ย. 2561 21:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข Untitled
5 มิ.ย. 2561 21:07 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
5 มิ.ย. 2561 21:06 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ คู่มือเลือกระบบดูแลฯ ปี 2560 (สถานศึกษา+สพท.)docx.pdf จาก คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
5 มิ.ย. 2561 21:05 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนรับรางวัลระบบดูแล 61.pdf กับ คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
5 มิ.ย. 2561 21:05 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะชัวิต ประจำปี 2561.pdf จาก คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
15 พ.ค. 2561 23:28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ School-Primary-And-Hight-7.-Summary.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 พ.ค. 2561 23:28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ School-Primary-And-Hight-7.-Summary (1).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 พ.ค. 2561 23:28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ School-Primary-And-Hight-6.-Evaluate.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 พ.ค. 2561 23:28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ School-Primary-And-Hight-5.-Data.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 พ.ค. 2561 23:28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ School-Primary-And-Hight-4.-Content.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 พ.ค. 2561 23:28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ School-Primary-And-Hight-3.-Index.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า