กิจกรรมล่าสุดของไซต์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.pdf กับ คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
26 มิ.ย. 2563 00:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
25 มิ.ย. 2563 22:57 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
25 มิ.ย. 2563 22:55 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
25 มิ.ย. 2563 22:54 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
24 มิ.ย. 2563 19:04 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการใช้งานกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการมางการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (manual_GCodeV2).pdf กับ คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
24 มิ.ย. 2563 19:04 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
24 มิ.ย. 2563 02:28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือครูทักษะชีวิต ปี 2563.pdf กับ คู่มือ "การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563"
24 มิ.ย. 2563 02:28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง คู่มือ "การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563"
24 มิ.ย. 2563 02:24 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
24 มิ.ย. 2563 02:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
24 มิ.ย. 2563 02:20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือประกวดระบบการดูแลฯ ประจำปี 2563.pdf กับ คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
24 มิ.ย. 2563 02:20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9 มิ.ย. 2563 02:35 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ลูกเสือวิสามัญ2 ม5_6.pdf จาก คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
9 มิ.ย. 2563 02:17 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แนวปฏิบัติการจัดฝึกอบรมยุวกาชาด.pdf กับ แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมยุวกาชาด
9 มิ.ย. 2563 02:17 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมยุวกาชาด
4 มี.ค. 2563 19:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แผนยุทธศาสตร์ การแนะแนว.pdf กับ แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี
4 มี.ค. 2563 19:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี
27 ก.พ. 2563 23:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 326051.jpg กับ Home
19 ธ.ค. 2562 22:43 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 ธ.ค. 2562 22:43 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข 14 ข้อผิดพลาดว่าด้วยการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.)
19 ธ.ค. 2562 22:42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ 14ข้อผิดพลาดว่าด้วยการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา.docx กับ Untitled Post
19 ธ.ค. 2562 22:42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง Untitled Post
11 ธ.ค. 2562 18:58 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ.pdf กับ คู่มือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
11 ธ.ค. 2562 18:58 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง คู่มือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า