กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ม.ค. 2564 20:40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ สุชาดา.jpg กับ Home
17 ม.ค. 2564 20:25 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต ภาพ ผอ.กุล่มใหม่ (2).jpg
17 ม.ค. 2564 20:25 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ บุคลากรกลุ่มส่งเสริม_๒๑๐๑๑๘_5.jpg กับ บุคลากร : Personel
17 ม.ค. 2564 20:24 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต ภาพ ผอ.กุล่มใหม่ (2).jpg
17 ม.ค. 2564 20:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ภาพ ผอ.กุล่มใหม่ (2).jpg กับ Home
17 ม.ค. 2564 20:22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ภาพ ผอ.กุล่มใหม่.jpg กับ Home
17 ม.ค. 2564 20:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ บุคลากรกลุ่มส่งเสริม_๒๑๐๑๑๘_2.jpg จาก บุคลากร : Personel
17 ม.ค. 2564 20:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ บุคลากรกลุ่มส่งเสริม_๒๑๐๑๑๘_2.jpg กับ บุคลากร : Personel
10 ม.ค. 2564 23:52 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ศึกษา บทบาทครูแนะแนว 12 ม.ค.64.pdf กับ เอกสารประกอบ โครงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
10 ม.ค. 2564 19:00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แบบ ก.pdf กับ เอกสารประกอบ โครงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
10 ม.ค. 2564 19:00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แนวทางขั้นตอนวิธีการสำรวจนักเรียน.pdf กับ เอกสารประกอบ โครงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
10 ม.ค. 2564 19:00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง เอกสารประกอบ โครงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
6 ม.ค. 2564 20:11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางประไพวรรณ ออมกลิ่น.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
6 ม.ค. 2564 20:11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางนุชรินทร์ อันทะระ.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
6 ม.ค. 2564 20:11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางพณาลักษณ์ คำไล้.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
6 ม.ค. 2564 20:11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางมัลลิกา ภักดีมี.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
6 ม.ค. 2564 20:11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
6 ม.ค. 2564 20:11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางสุชาดา กองสิงห์.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
6 ม.ค. 2564 20:11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นายอนุชิต บาตะศรี.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
6 ม.ค. 2564 20:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ประกาศฯ ปิดเรียนห้วยเหตุพิเศษ.pdf กับ ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
6 ม.ค. 2564 20:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ประกาศฯ ควบคุมปรับลดเวลาและวันทำงาน.pdf กับ ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
6 ม.ค. 2564 20:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน ร.ร.เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด19.pdf กับ ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
6 ม.ค. 2564 20:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
5 ม.ค. 2564 20:20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ 3. การสร้างค่ายลูกเสือ (ท่านสกนธ์ ชุมทัพ).pdf กับ เอกสารประกอบการดำเนินงานลูกเสือจังหวัดเลย
5 ม.ค. 2564 20:20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ 1. PPT สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (เลขาฯ สุทิน แก้.pdf กับ เอกสารประกอบการดำเนินงานลูกเสือจังหวัดเลย