กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 พ.ค. 2561 23:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Student-6.-Evaluate.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 พ.ค. 2561 23:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Student-5.-Data.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 พ.ค. 2561 23:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Student-4.-Content.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 พ.ค. 2561 23:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Student-3.-Index.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 พ.ค. 2561 23:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Student-2.-Explanation.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 พ.ค. 2561 23:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Student-1.-Cover.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
10 พ.ค. 2561 01:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2561 01:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ S__117563395.jpg กับ หน้าแรก
10 พ.ค. 2561 01:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 1252393951-person.jpg กับ หน้าแรก
4 พ.ค. 2561 00:47 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
3 พ.ค. 2561 23:30 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ IMG.pdf กับ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
3 พ.ค. 2561 23:30 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
2 พ.ค. 2561 01:28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 พ.ค. 2561 00:57 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กับ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
2 พ.ค. 2561 00:53 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต กับ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
2 พ.ค. 2561 00:49 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จาก ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
2 พ.ค. 2561 00:49 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
2 พ.ค. 2561 00:36 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ผลกระทบของการติดเกม.jpg จาก ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
2 พ.ค. 2561 00:35 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ผลกระทบของการติดเกม.jpg กับ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
2 พ.ค. 2561 00:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
2 พ.ค. 2561 00:22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะชัวิต ประจำปี 2561.pdf กับ ู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
2 พ.ค. 2561 00:22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง ู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
2 พ.ค. 2561 00:15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะชัวิต ประจำปี 2561.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
2 พ.ค. 2561 00:13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
1 พ.ค. 2561 02:26 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ รายชื่อประจำสี4สี.pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ