กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ก.ค. 2563 19:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Primary-And-Hight-1.-Cover.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Childhood-7.-Summary .pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Childhood-3.-Index.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Childhood-2.-Explanation.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
10 ก.ค. 2563 01:34 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf กับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 01:34 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2563.pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 00:16 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นางเกื้อกูล อาจแก้ว.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นางนิตยา ยศปัญญา.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นางนุชรินทร์ อันทะระ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นางบุญจันทร์ ลือกลาง.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นางประไพวรรณ ออมกลิ่น.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นางพณาลักษณ์ คำไล้.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นางมัลลิกา ภักดีมี.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นางสาวปรมาภรณ์ สาระภักดี.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นางสุชาดา กองสิงห์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นายอนุชิต บาตะศรี.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 21:15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นายอนุชิต บาตะศรี.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 21:15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางเกื้อกูล อาจแก้ว.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 21:15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางสุชาดา กองสิงห์.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 21:14 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางสาวปรมาภรณ์ สาระภักดี.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 21:14 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลย์.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 21:14 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางมัลลิกา ภักดีมี.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 21:13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางประไพวรรณ ออมกลิ่น.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure