กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 พ.ย. 2562 22:57 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน
11 ก.ค. 2562 20:22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 20:22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ค่านิยม1.png กับ นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 20:16 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 20:16 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ปฏิญ.png กับ นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 20:05 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 20:05 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต ค่านิยม.png
11 ก.ค. 2562 20:04 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ค่านิยม.png กับ นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 20:02 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต วิสัย.png
11 ก.ค. 2562 20:01 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ วิสัย.png กับ นโยบาย : Policy
11 ก.ค. 2562 19:27 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ระเบียบฯ ว่าด้วยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเรียนร่วม พ.ศ.2561.PDF กับ ระเบียบ/กฎหมาย
11 ก.ค. 2562 19:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข Home
11 ก.ค. 2562 19:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข ยินดีต้อนรับ
11 ก.ค. 2562 19:20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข Home
11 ก.ค. 2562 19:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข ็Home
11 ก.ค. 2562 00:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข Untitled
11 ก.ค. 2562 00:18 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต รูปภาพ1.jpg
11 ก.ค. 2562 00:18 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ รูปภาพ7.jpg กับ Untitled
11 ก.ค. 2562 00:15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข Untitled
11 ก.ค. 2562 00:14 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ รูปภาพ6.png กับ Untitled
11 ก.ค. 2562 00:13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ รูปภาพ5.png กับ Untitled
11 ก.ค. 2562 00:12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ รูปภาพ4.png กับ Untitled
11 ก.ค. 2562 00:11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต รูปภาพ2.jpg
11 ก.ค. 2562 00:08 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข Untitled