กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ต.ค. 2561 01:23 นางนิตยา ยศปัญญา แก้ไข วาระประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
11 ต.ค. 2561 01:23 นางนิตยา ยศปัญญา แนบ โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฯ.docx กับ วาระประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
11 ต.ค. 2561 01:21 นางนิตยา ยศปัญญา นำออกไฟล์แนบ งานรุ่งอารุณ.docx จาก วาระประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
11 ต.ค. 2561 01:21 นางนิตยา ยศปัญญา แก้ไข วาระประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
11 ต.ค. 2561 01:18 นางนิตยา ยศปัญญา แนบ งานรุ่งอารุณ.docx กับ วาระประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
11 ต.ค. 2561 01:15 นางนิตยา ยศปัญญา นำออกไฟล์แนบ ทักษะ.docx จาก วาระประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
11 ต.ค. 2561 00:26 นางนิตยา ยศปัญญา แก้ไข วาระประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
11 ต.ค. 2561 00:23 นางนิตยา ยศปัญญา แนบ ทักษะ.docx กับ 2561-10
11 ต.ค. 2561 00:01 นางนิตยา ยศปัญญา สร้าง 2561-10
10 ต.ค. 2561 23:56 นางนิตยา ยศปัญญา สร้าง agenda
10 ต.ค. 2561 20:37 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข Untitled
10 ต.ค. 2561 20:36 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน.pdf กับ คู่มือ : แนวทางการเสริมทักษะ
10 ต.ค. 2561 20:36 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง คู่มือ : แนวทางการเสริมทักษะ
24 ส.ค. 2561 17:01 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 ส.ค. 2561 17:00 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 ส.ค. 2561 04:52 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 ส.ค. 2561 04:48 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 ส.ค. 2561 04:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก
20 ส.ค. 2561 21:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2018-08-21_9-07-15.png กับ โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ส.ค. 2561 21:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2018-08-21_9-06-40.png กับ โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ส.ค. 2561 21:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2018-08-21_11-40-57.png กับ โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ส.ค. 2561 21:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2018-08-21_11-06-17.png กับ โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ส.ค. 2561 21:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ก.ค. 2561 23:09 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
12 ก.ค. 2561 23:09 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม