กิจกรรมล่าสุดของไซต์

25 พ.ย. 2562 23:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย)
25 พ.ย. 2562 23:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ โครงการเพิ่มทักษะให้กับนักเรียน (แนะแนวอาชีพ).pdf กับ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย)
25 พ.ย. 2562 23:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย)
20 พ.ย. 2562 22:39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แผ่นพับ ปพ แก้ไขล่าสุดPDF.pdf กับ ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
20 พ.ย. 2562 22:39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ แผ่นพับ ปพ แก้ไขล่าสุด PDF.pdf จาก ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
20 พ.ย. 2562 22:08 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข Home
20 พ.ย. 2562 22:07 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แผ่นพับการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา pdf.pdf กับ แนวปฏิบัติการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
20 พ.ย. 2562 22:07 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง แนวปฏิบัติการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
20 พ.ย. 2562 22:02 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แผ่นพับ ปพ แก้ไขล่าสุด PDF.pdf กับ ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
20 พ.ย. 2562 22:02 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ สั่งซื้อแบบ ปพ..pdf จาก ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
20 พ.ย. 2562 22:00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562.PDF กับ ระเบียบ/กฎหมาย
12 พ.ย. 2562 00:50 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
12 พ.ย. 2562 00:49 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข To-DOs : กำกับ ติดตาม
11 พ.ย. 2562 23:39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
11 พ.ย. 2562 23:38 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
11 พ.ย. 2562 23:16 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แบบ พฐ.01-25 (แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน).pdf กับ Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
11 พ.ย. 2562 23:15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ แบบ พฐ.01-25.pdf จาก Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
11 พ.ย. 2562 23:15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แบบ พฐ.01-25.pdf กับ Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม
11 พ.ย. 2562 23:03 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน
11 พ.ย. 2562 23:02 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการปฏิบัติงานจำหน่ายนักเรียนปรับใหม่-หน้า-3-12.pdf กับ คู่มือ การปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน
11 พ.ย. 2562 23:02 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง คู่มือ การปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน
11 พ.ย. 2562 22:57 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ E0443-4.pdf กับ แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน
11 พ.ย. 2562 22:57 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ E0443-3.pdf กับ แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน
11 พ.ย. 2562 22:57 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ E0443-2.pdf กับ แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน
11 พ.ย. 2562 22:57 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ E0443-1.pdf กับ แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน