กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ม.ค. 2564 20:57 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต อนุชิต.jpg
17 ม.ค. 2564 20:57 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ เสด็จ.jpg กับ บุคลากร : Personel
17 ม.ค. 2564 20:56 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต รุ่งอารุณ.jpg
17 ม.ค. 2564 20:56 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ รองพิฑูรย์.jpg กับ บุคลากร : Personel
17 ม.ค. 2564 20:56 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต ประไพวรรณ.jpg
17 ม.ค. 2564 20:56 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต ปรมาภรณ์.jpg
17 ม.ค. 2564 20:56 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต นุชรินทร์.jpg
17 ม.ค. 2564 20:56 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต นิตยา.jpg
17 ม.ค. 2564 20:54 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต บุญจันทร์.jpg
17 ม.ค. 2564 20:53 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ณัฎฐ์ภรณ์.jpg กับ บุคลากร : Personel
17 ม.ค. 2564 20:52 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต สุชาดา.jpg
17 ม.ค. 2564 20:40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต บุคลากรกลุ่มส่งเสริม_๒๑๐๑๑๘_5.jpg
17 ม.ค. 2564 20:40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ สุชาดา.jpg กับ Home
17 ม.ค. 2564 20:25 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต ภาพ ผอ.กุล่มใหม่ (2).jpg
17 ม.ค. 2564 20:25 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ บุคลากรกลุ่มส่งเสริม_๒๑๐๑๑๘_5.jpg กับ บุคลากร : Personel
17 ม.ค. 2564 20:24 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต ภาพ ผอ.กุล่มใหม่ (2).jpg
17 ม.ค. 2564 20:23 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ภาพ ผอ.กุล่มใหม่ (2).jpg กับ Home
17 ม.ค. 2564 20:22 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ภาพ ผอ.กุล่มใหม่.jpg กับ Home
17 ม.ค. 2564 20:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ บุคลากรกลุ่มส่งเสริม_๒๑๐๑๑๘_2.jpg จาก บุคลากร : Personel
17 ม.ค. 2564 20:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ บุคลากรกลุ่มส่งเสริม_๒๑๐๑๑๘_2.jpg กับ บุคลากร : Personel
10 ม.ค. 2564 23:52 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ศึกษา บทบาทครูแนะแนว 12 ม.ค.64.pdf กับ เอกสารประกอบ โครงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
10 ม.ค. 2564 19:00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แบบ ก.pdf กับ เอกสารประกอบ โครงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
10 ม.ค. 2564 19:00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แนวทางขั้นตอนวิธีการสำรวจนักเรียน.pdf กับ เอกสารประกอบ โครงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
10 ม.ค. 2564 19:00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง เอกสารประกอบ โครงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
6 ม.ค. 2564 20:11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางประไพวรรณ ออมกลิ่น.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure