วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่โพสต์: Jan 16, 2019 2:35:31 AM

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

"บริการเยี่ยม เปี่ยมไมตรี วจีไพเราะ"

วาระการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหาร

และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 "SEASON 2"