วาระการประชุมเดือนมีนาคม 2562

วันที่โพสต์: Mar 06, 2019 6:54:57 AM

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

"บริหารเยี่ยม เปี่ยมไมตรี วจีไพเราะ"

วาระการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 "SEASON 2"

2. โครงการขับเคลื่อนการศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21 "เปิดโลกกว้างทางการศึกษา"