วาระประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

วันที่โพสต์: Oct 11, 2018 7:1:19 AM

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

"บริการเยี่ยม เปี่ยมไมตรี วจีไพเราะ"

1. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 "season 2"

2. ผลการคัดกรองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

3. แจ้งการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯ โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด ปี 2561