วาระประชุมเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่โพสต์: Oct 16, 2018 6:40:56 AM

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

"บริการเยี่ยม เปี่ยมไมตรี วจีไพเราะ"

วาระการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลาการทางการศึกษา

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 "Season 2"

2. การติดป้ายประชาสัมพันธ์เปิดสนามกีฬาโรงเรียนให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

3. การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนา

ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ประจำปี พ.ศ.2562

4. มอบเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561

5. การทำแผนคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

6. การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.

7. แผนงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาสายอาชีพ

ประจำปีงบประมาณ 2562