นายกัมปนาท ศรีเชื้อ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โทร 0836712632นายวรรณที ศรีโนนยาง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โทร 0856087910

นางจิรภา ฟองชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร 0636146509นางบุุญจันทร์ ลือกลาง

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการพิเศษ

โทร 0862340019

นางนุชรินทร์ อันทะระ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทร 0810520016

นางประไพวรรณ ออมกลิ่น

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทร 0862259776

นางรุ่งอารุณ เพิ่มพิบูลณ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทร 0833532401

น.ส. ปัฏสุธีกาญจน์ สัมฤทธิ์สุขกุลก์

นักวิชาการศึกษา

โทร 0885446436
นางนิตยา ยศปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

โทร 0812614364

นายเสด็จ ศรีบุรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

โทร 0806304191

นายอนุชิต บาตะศรี

เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำ จ.เลย

โทร 0982213705

น.ส. ปรมาภรณ์ สาระภักดี

นักจิตวิทยาประจำ สพป.ลย.1

โทร 0857445597

การประกวด สื่อคลิปรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษประจำปี 2564

ชนะเลิศ (นักเรียน) โรงเรียนบ้านเพียซำพวิทยา

ชนะเลิศ (ครู) โรงเรียนบ้านคอนสา