ผู้ประสานงาน

นางจิรภา  ฟองชัย  

 โทร : 063-6146509

นางสาวปรมาภรณ์  สาระภักดี  

โทร : 085-7445597

นายเสด็จ  ศรีบุรินทร์

โทร : 080-6304191

ผลการคัดเลือกสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด พัฒนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง โดยการดูแลนักเรียนแบบองค์รวม ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1  มี โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ระดับยอดเยี่ยม (โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร) ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”  อ.เชียงคาน จ.เลย

ชนะเลิศ (นักเรียน) โรงเรียนบ้านเพียซำพวิทยา 

ชนะเลิศ (ครู)  โรงเรียนบ้านคอนสา

ระกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนพัฒนาอาหารกลางวัน โครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2565 ทุนละ 100,000 บาท   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1  มี โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย