กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชนะเลิศ (นักเรียน) โรงเรียนบ้านเพียซำพวิทยา

ชนะเลิศ (ครู) โรงเรียนบ้านคอนสา

ระกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนพัฒนาอาหารกลางวัน โครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2565 ทุนละ 100,000 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 มี โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย