กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชนะเลิศ (นักเรียน) โรงเรียนบ้านเพียซำพวิทยา 

ชนะเลิศ (ครู)  โรงเรียนบ้านคอนสา

ระกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนพัฒนาอาหารกลางวัน โครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2565 ทุนละ 100,000 บาท   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1  มี โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย