การประกวด สื่อคลิปรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564

ชนะเลิศ (นักเรียน) โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา

ชนะเลิศ (ครู) โรงเรียนบ้านคอนสา