ตัวอย่างแบบส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

วันที่โพสต์: Jun 27, 2019 7:36:39 AM

เอกสารประกอบการพิจารณาส่งต่อนักเรียนฯ

๑. บันทึกข้อความ สำหรับนักเรียน และสำหรับผู้ปกครอง อย่างละ ๒ ฉบับ

๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.๑) , สูติบัตร (ถ้ามี) , บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ชุด

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของบิดา และหรือมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ชุด

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ชุด (กรณีเป็นผู้ปกครองแทนบิดาและหรือมารดา)