วีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560

วันที่โพสต์: May 09, 2017 7:48:13 AM

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำวีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่กิจกรรมสภานักเรียนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสภานักเรียนให้ต่อเนื่องและยั่งยืน