สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่โพสต์: May 04, 2018 6:30:16 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียน เช่น ให้ความรู้หน้าเสาธงสัปดาห์ละครั้ง จัดบอร์ดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ตามสมควร ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561