ผู้ประสานงาน

นางจิรภา  ฟองชัย  

 โทร : 063-6146509

นางสาวปรมาภรณ์  สาระภักดี  

โทร : 085-7445597

นายเสด็จ  ศรีบุรินทร์

โทร : 080-6304191

รางวัล โครงการลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ

 "ทำดี ทำได้ ทำทันที"

ตามทีี่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดโครงการลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ  "ทำดี ทำได้ ทำทันที" ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมและได้รับรางวัล (โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร) ได้แก่โรงเรียน
บ้านนาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย   ลงนามโดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูล  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

โล่เกียรติยศ

ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดำเนินการ
คัดเลือกสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อรับรางวัลเป็นจังหวัดที่มีผู้เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖  ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดเลย ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เป็นลำดับที่ ๒๐ ของประเทศ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ลงนามโดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 

 รางวัล การประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen


      ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Scout Newgen : ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือ” ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา ตำบลนํ้าสวย อ.เมือง จ.เลย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร) ประเภทลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ลงนามโดย นายอรรถพล  สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการคัดเลือกสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด พัฒนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง โดยการดูแลนักเรียนแบบองค์รวม ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1  มี โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ระดับยอดเยี่ยม  (โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร) ลงนามโดยนายอัมพร   พินะสาร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”  อ.เชียงคาน จ.เลย

ผลการคัดเลือกสถานศึกษา  "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ" ( The Best Safety Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยเร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อความเชื่อมั่นของสังคม ป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผน และมาตรการความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้นเพื่อ “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รางวัลชนะเลิศระดับสำนักเขตพื้นที่การศึกษา          ลงนามโดยนายอัมพร  พินะสาร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน        (เกียรติบัตร) ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน  “ปทุมมาสงเคราะห์”   อ.เชียงคาน จ.เลย

กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชนะเลิศ (นักเรียน) โรงเรียนบ้านเพียซำพวิทยา 

ชนะเลิศ (ครู)  โรงเรียนบ้านคอนสา

โครงการอาหารกลางวัน