ระเบียบ/กฎหมาย

ดาวน์โหลด กฎหมาย พรบ.และระเบียบต่าง ๆ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา