กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ และปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพระทุกวันพฤหัสบดี สพป.เลย เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน ในเวลา 08.30 น. ร้องเพลงสรรเสริญพระบรมี สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ยืนสงบนิ่ง กล่าวค่านิยม 13 ประการ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้บริหารชี้แจงแนวปฏิบัติงาน ที่ควรทราบในแต่ละวัน หรือระเบียบใหม่ ๆ ที่บุคลากรควรทราบและถือปฏิบัติ หรือนัดหมายกิจกรรม ที่จะต้องดำเนินร่วมกันในแต่ละวัน และทุกวันพฤหัสบดีได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เวลา 08.00 น. บุคลากรในสังกัดทุกคนแต่งกายด้วยชุดขาวหรือเสื้อสีขาว ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่นเมตตา เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดมีจิตสาธารณะ และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกเช้าวันพฤหัสบดี